1. Изтеглете документа –„Съгласие за предоставяне на лични данни“;
  2. Разпечатайте и внимателно попълнете полетата с отметка;
  3. Сканирайте или снимайте попълнения документ;
  4. Изпратете на office@firestar.bg като посочите сумата за кандидатстване и избрания модел;
  5. Договора се попълва при получаване на камината или котела, като се прилага копие от лична карта, собственоръчно написано „Вярно с оригинала“, дата и подпис; 
  6. За допълнителни въпроси – 0886207777